Om AUTi.NO

About AUTi.NO

AUTi.NO består idag av;

 • Øystein Fagerli / Polarsirkelen vgs.
 • Karl Einar Røste / Ringsaker vgs.
 • James A. Fox / Kuben vgs.
 • Jon Eirik S. Darre / Bergen Maritime vgs.

Fra venstre mot høyre på bildet.

Formål

Foreningen “AUTi.NO - Automatiseringsutdanning i Norge” har som formål å rette fokus på utdanningen innenfor automatisering nasjonalt for å bidra til Norges posisjon innenfor automatisering internasjonalt.

Foreningen har som mål å være en arena for dialog og samarbeid med partene i arbeidslivet, utdanningsinstitusjoner og fagprøvenemnder, stat samt andre relevante foreninger i Norge ved blant annet å være initiativtaker til åpen diskusjon rundt læreplanarbeid i den videregående skolen (vgs.) og sluttkompetanse til fagprøven.

På foreningens nettsider er målet at elever, lærere og fagpersoner skal finne oppdatert fagstoff og nyheter som omhandler automatisering. Foreningen ønsker veldig gjerne at andre kan være med å diskutere samt bidra med fagstoff, oppgaver og undervisningsopplegg for å fremme en delingskultur. Nettsiden er bygd opp med tanke på å være en digital og mer dynamisk og søkbar læringsressurs som også omfatter undervisningsvideoer, som et supplement til andre læringsressurser.

Automatiseringsfaget har med årene utviklet seg mye, og er et delvis ubeskyttet fag som er utsatt for sterke markedskrefter med både positiv og negativ virkning. Vi er avhengige av samarbeid på tvers av ulike grupperinger, avdelinger, institusjoner og bransjer for å kunne løfte automatiseringsfaget og -bransjen opp på et høyt internasjonalt nivå for å ivareta god opplæring og sikre fremtidige arbeidsplasser innenfor faget.

Åndsverk

AUTi.NO’s bruk av materiell:

 • Materiellet som parter bidrar med kan brukes fritt av AUTi.NO til egne arrangementer, publisert materiell (elektronisk og papir), samt på websiden.
 • Media (dokumenter, bilder, video osv.) skal kun brukes i utdanningssammenheng (skolesammenheng og kursing).

Bidragyteres bruk av materiell:

 • Hver enkelt bidragsyter står ansvarlig for at andres åndsverk oppretteholdes. Dvs. at kopiering fra andre kilder uten skriftlig tillatelse og/eller feilaktig kildebruk står bidragsyteren selv ansvarlig for.
 • Hver bidragsyter kan velge om de vil “donere” åndsverket og rettighetene sine til det de publiserer og endrer, eller beholde åndsverket på større ting (må defineres), og gir da AUTi.NO rettigheter til å bruke materiellet som beskrevet ovenfor (AUTi.NO’s bruk av materiell).

Andres bruk av AUTi.NO’s materiell:

 • Bruk og endring av materialer osv. må avtales skriftlig med foreningen i kommersiell sammenheng.

Formål, visjon og mål i stikkordsform

Opplæring og læringsressurser

  • Fokus på delingskultur ved bruk av nettsiden som plattform for relevant fagstoff, oppgaver, undervisningsopplegg og nyheter innen automatisering.
  • Legge til rette for opplæring innenfor programmering og robotisering.

Samarbeid, dialog, opplæring i vgs. og i bedrift.

  • Opprette en felles møtearena mellom skole og arbeidsliv for erfaringsdeling samt belyse og diskutere hvilke utfordringer skolene og bedriftene har.
  • Fremme samarbeid mellom bedrifter, næringsliv, utdanningsinstitusjoner, fagprøvenemnder og stat på tvers av regioner/fylker i hele landet.

Læreplanarbeid og utviklingsredegjørelser for elektrofag

  • Bidra med læreplanarbeid for automatiseringsfaget ved å ivareta de forskjellige grenene; vann og avløp, maskinbygging, robotisering, medisinsk, tavle-, bygg-, prosess- og produksjonbedrifter som et ledd i utviklingen av opplæringen i automatiseringsfaget..
  • Være oppdatert på saker som blir tatt opp i FREL (Faglig råd for Elektrofag) og gi innspill på utviklingsredegjørelser og høringer.

Lærling og fagprøve

  • Belyse aktuelle problemstillinger ved gjennomføring av fagprøver.
  • Diskutere sluttkompetansen som skal vises på fagprøven og vektlegging av denne.
  • Kvalitetssikre yrkeskompetansen for automatikeren og bidra til å videreutvikle automatiseringsutdanningen i Norge.

Fremtidsperspektiv

  • Følge med på trender og utvikling innenfor automatisering.
  • Deler av inspirasjonen til oppstarten av foreningen kommer fra tidligere erfaringer høstet på samarbeid mellom automatiseringsfaget på vgs. og skapermiljøet i Norge, og spesielt “makerspacet” Bitraf (som også er kjent som et kreativt verksted eller et “hackerspace”) og fab-lab'en Fellesverkstedet som begge befinner seg i Oslo. Skapermiljøet har tatt i bruk ny teknologi som programvare og maskiner og delt og demokratisert dette med alle i samfunnet som ønsker å lære seg å bruke, vedlikeholde, reparere, videreutvikle og skape. En rådene “pedagogisk modell” har i praksis utviklet seg i skapermiljøet som “just-in-time”-læring, kontra “just-in-case”-læring som skolen gjerne tradisjonelt har stått for. Gjennom åpenhet og samarbeid mellom de ulike foreningene og institusjonene, har de mest ivrige automatiseringselevene kombinert disse to verdene med stor hell for seg selv og bidratt med ny kompetanse inn i bedriftene som har gitt dem læreplass. Balansen mellom “open source” og “enterprise” har vært i kombinasjon med moralske og etiske problemstillinger som har dukket opp underveis i dette samarbeidet, gitt individuelle deltakere erfaringer og grunnlag for videre positiv personlig utvikling. Foreningen ønsker å bidra som videre katalysator for denne type samarbeid, hvor tilgjengeliggjøring og demokratisering av kunnskap for alle som ønsker å være med å bidra er velkommen.
  • Foreningen selv oppfordres til å være preget av et “gjørokrati” (do-ocracy) i kombinasjon med en grasrotkultur og “nedenfra og opp” inspirert styring. Dvs. at det legges til rette for at yrkesutøvere (som f.eks. lærere, medlemmer av fagprøvenemder, automatikere i bedrifter) i automatiseringsfaget sitter i de fremtidige styrene av AUTi.NO.
  • Foreningen ønsker å synliggjøre de geografiske- og demografiske utfordringene som f.eks. eksisterer mellom by og distrikt. Det er viktig at automatiseringsutdanningen er tilpasset lokalt, og at en finner en sunn balanse mellom sentrale og lokale styringsprinsipper.
  • Tilrettelegge for en infrastruktur for fremtidens læring og egenutvikling innenfor automatisering.
  • Styrke automatiseringsfaget i Norge ved å bidra til opplæringen av dyktige fagarbeidere i et potensielt enormt vekstmarked innenfor automatisering som samtidig ivaretar firmaer og enkeltindivider i konkurranse med internasjonal arbeidskraft.