EX

Eksplosjonsfarlige områder | Explosive/Hazardeous areas

TemaTips (TT!): ATEX-direktivet (ATmosphères EXplosibles) gjelder i Norge og Europa. Forskrifter og normer blir utarbeidet etter dette.

Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder

en 60079

Nøkkelord

 • Eksplosjonstriangelet
 • Forbrenning
 • Gasstabell


 • Flammepunkt
 • LEL og UEL
 • Eksplosjonsgrupper


 • Områdeklassifisering
 • Temperaturklassifisering
 • Beskyttelsesmetoder


 • Merking
 • Jording
 • HMS

LITTERATUR

Eksplosjonstriangelet

 • Gass/støv
 • Oksygen (21 %)
 • Tennkilde

Hvis alle 3 er tilstede kan det oppstå en eksplosjon. Beskyttelse mot eksplosjon går ut på å fjerne/begrense en av de 3 delene.

Gasstabell


LEL og UEL

 • LEL – Lower Explotion Limit (Nedre eksplosjonsgrense)
 • UEL – Upper Explotion Limit (Øvre eksplosjonsgrense)
 • Blanding av luft og gass i prosent

Eksplosjonsgrupper

I - Gruver

 • Metangass i gruver.

II - Gassgruppe

 • IIA Metan, butan, propan, bilbensin | 160 µJ
 • IIB Etylen og Etyleter | 80 µJ
 • IIC Hydrogen og Acetylen | 20 µJ

µJ = microJoule

Delt inn avhengig av eksplosjonsegenskapene og hvor lettantennelig gassene er. IIC – lettest antennelige gassene og her stilles de strengeste kravene til elektrisk utstyr.

Temperaturklassifisering

 • T1 450 °C
 • T2 300 °C
 • T3 200 °C
 • T4 135 °C
 • T5 100 °C
 • T6 85 °C

Høyeste temperaturen som kan forekomme på utstyret. T6 er her strengeste krav. Defineres for utstyr grunnet selvantennelses-temperaturen (antennelse uten tilførsel av flamme eller gnist) til gasser og damper.

Beskyttelsesmetoder

 • Ex d – Eksplosjonssikker utførelse
 • Ex p – Overtrykk/ventilasjon
 • Ex q – Sandfylt
 • Ex o – Oljefylt
 • Ex e – Tennsikker utførelse
 • Ex m – Innstøpt
 • Ex n
  • Ex nA - (kan sammenligned med EEx e)
  • Ex nC - (som EEx d)
  • Ex nL (som EEx i)
  • Ex nR
  • Ex nP (som EEx p)
 • Ex i – Egensikker - Kan ikke forårsake gnist under normal drift
  • Ex ia - ... selv ved to feil
  • Ex ib - ... selv ved èn feil
  • Ex ic - Kan ikke forårsake gnist under normal drift
 • Ex s – Spesialutførelse
 • Ex op – Optisk
  • Ex op is -
  • Ex op pr -
  • Ex op sh -

Forbrenning

 • Deflagration cm/s
 • Eksplosjon m/s
 • Detonasjon km/s

Definert av forbrenningshastigheten og kraft.

Flammepunkt

 • For brennbare væsker
 • Deles inn i 3 klasser
  • A-væske < 23 °C
  • B-væske 23 – 55 °C
  • C-væske > 55 °C

Ved blanding av væsker kan flammepunktet synke dramatisk.

Områdeklassifisering

Gasser

 • Sone 0 – Utslipp foregår uavbrutt eller i lange perioder
  • Over 1000 timer per år
  • Ex ia og utstyr spesielt godkjent for sone 0
 • Sone 1 – Utslipp kan forventes ved normalt drift. Primært utslipp. Leilighetsvis under normal drift.
  • Fra 10 til 1000 timer per år.
  • Ex ib, d, e, o, p, q, s, m og utstyr for sone 0
 • Sone 2 – Utslipp forventes ikke ved normalt drift. Sekundært utslipp. Unntaksvis og i korte perioder til stede som følge av uhell, men ikke under normalt drift.
  • 0-10 timer per år.
  • Ex ic, n, utstyr med fabrikanterklæring og utstyr for sone 0 og 1.

Støv

 • Sone 20 - Sky med tennbart støv som er kontinuerlig, i lange perioder eller ofte tilstede.
 • Sone 21 - Sky med tennbart støv som kan forekomme under normal drift av og til.
 • Sone 22 - Sky med tennbart støv er lite sannsynlig kan forekomme under normal drift, men vil forekomme kun i korte perioder hvis dette skulle være tilfelle.

Merking

EEx d IIC T6

 • E – godkjent etter Europanormen til CENELEC
 • Ex – Eksplosjonsbeskyttet utstyr
 • d – Beskyttelsesmetode (ved flere, hovedart først).
 • II – Utstyrsgruppe I eller II (I gruver/støv, II andre Ex områder/gass).
 • C – gassgruppe IIA. IIB eller IIC
 • T6 – Temperaturklasse

Jording

SE – Systemjord (System Earth). Ledende forbindelse mellom et punkt i de elektriske fordelingssystemer (som regel transformator- eller generatornullpunkt) og jord.

PE – Beskyttelsesjord (Protection Earth). Forbindelse til jord for å beskytte mot berøringsfare. Det er krav til beskyttelsesjord når spenningen er høyere enn 50VAC og 120VDC på landanlegg og 50VAC/50VDC på offshoreanlegg.

ISE – Egensikker jord (Intrinsic Safe Earth). Egensikre kretser (Ex ia, ib og ic) er forbundet til jord selv ved spenninger under kravet til beskyttelsesjord. Forskriftskrav at i egensikre kretser skal kabelen jordes som vanligvis gjøres ved å benytte kabelens skjerm.

IE – Instrumentjord (Instrumentation Earth). Jording av ordinære instrumenteringskretser.

Bonding er egentlig ikke et jordsystem, men benyttes hvor det er fare for potensialforskjell grunnet overgangsmotstand mellom f.eks apparatet og strukturen når det går en jordstrøm ved feil i apparatet som er forbundet til strukturen.

Linker og kilder