TerminolOgier

Fysiske begreper (physical terms)

TemaTips (TT!): Ctrl+F gir deg en søkerute slik at du kan søke på det ordet nettopp du vil finne!

SI-systemet

Forskrift om målenheter og måling, 2008

«The International System of Units» stammer fra det franske navnet; «Le Système international d'unités», forkortet SI.

§ 2-1 "Definisjonene av SI-enhetene er i samsvar med definisjonene fastsatt av Generalkonferansen for mål og vekt (CGPM). I tillegg til SI-enhetene gjelder enkelte målenheter som er definert uavhengig av SI-systemet" (lovdata, 2008).

elektroteknikk

Elektrisk potensial

Symbol: U (spenning - eng. voltage)

SI-enhet: V (volt)

Også brukt som betegnelse for spenning, potensialdifferens og elektromotorisk spenning.

Elektrisk strøm

Symbol: I (strøm - eng. current)

SI-enhet: A (ampère)

Resistans

Symbol: R (resistans - eng. resistance)

SI-enhet: (ohm)

Brukes til å definere størrelsen på motstanden som hindrer strømmen.

Se eksempler på resistiv last.

Frekvens

Symbol: f (frekvens - eng. frequency)

SI-enhet: Hz (hertz)

Antall svingninger per. sekund.

Eks. strømnettet i boliger er 230VAC med frekvens på 50 Hz.

Kapasitans

Symbol: C

SI-enhet: F (farad)

Definerer Selv om SI-enheten er i F (farad) så er gjerne størrelsen på de kondensatorene som brukes i praksis målt i sammenheng med prefiks µF (mikrofarad).

Kapasitans er motstanden i en kondensator. Oppgitt i "Impedans trekanten" som (XC).

Se eksempler på kapasitiv last.

Induktans

Symbol: L

SI-enhet: H (Henry) definert som Wb/A (weber/ampere)

Se eksempler på induktiv last.

Induktans er motstanden i en spole. Oppgitt i "Impedanstrekanten" som (XL).

Impedans

Symbol: Z

SI-enhet: (ohm)

Impedans er den totale motstand når du har en spole/kondensator i en krets, eventuelt med en resistiv motstand.

Reaktans

Symbol: X

Reaktansen er enten kapasitiv eller induktiv alt ettersom hva som er størst i kretsen.

Reaktans er summen av XC og XL. Altså den ene minus den andre avhengig av hva som er størst (motvirker hverandre). Se eksempel under reaktiv effekt.

Konduktans / Ledningsevne

Symbol: G

SI-enhet: S (siemens) også definert som 1 S = 1 ohm–1 (her brukes også betegnelsen mho ℧) = 1 A/V.

Ledningsevnen til vann er viktig for studie av vannkvalitet, men også i sammenheng for måling av gjennomstrømning med elektromagnetisk prinsipp.

"For vekselstrømskretser betegner konduktansen realdelen av admittansen. Dersom kretsen har resistans R og reaktans X, blir størrelsen av impedansen (vekselstrøm-motstanden):

Hentet 15.10.19 fra https://snl.no/konduktans

Admittans

Symbol: Y

SI-enhet: S (siemens) også definert som 1 S = 1 ohm–1 (her brukes også betegnelsen mho ℧).

"Admittans, tilsynelatende ledningsevne for en stasjonær vekselstrøm i en strømkrets. Det inverse er kretsens vekselstrømsmotstand, impedans"

Hentet 27.01.19 fra https://snl.no/admittans

RELATIV Permittivitet (dielektrisitetskonstant)

Symbol: εr (epsilon relativ)

  • Vakuumets permittivitet: ε0
  • Permittivitet symbol: ε (epsilon)

SI-enhet: F/m (farad/m)

Stoffet eller fyllet imellom f.eks luft. Se liste over stoffer.

"Stoff med liten ledningsevne kalles vanligvis isolatorer når det henvises til deres ledningsevne, og dielektrika når det henvises til stoffets egenskaper som angår polariserbarheten."

Hentet 15.10.19 fra https://snl.no/dielektrikum

Permeabilitet

Symbol: μ

SI-enhet: H/m (henry/meter)

"Stoffets relative permeabilitet μr = μ/μ0 = 1 + κ

"I noen stoffer er μ mindre enn μ0 (κ er negativ). Magnetiseringen er da slik at den svekker magnetfeltet. Stoffet er da diamagnetisk. Legemer av slikt stoff frastøtes alltid av en magnetpol. Et stavformet legeme av stoffet vil derfor innstille seg på tvers i feltet mellom to motsatte poler eller i et homogent magnetfelt. Se også diamagnetisme.

I andre stoffer er μ større enn μ0 (κ er positiv) og magnetiseringen forsterker magnetfeltet. Disse kalles paramagnetiske. De tiltrekkes av magnetpoler, og innstiller seg i et homogent felt med lengderetningen i feltets retning. Se også paramagnetisme."

Hentet 27.01.19 fra https://snl.no/magnetisme

susceptibilitet

Symbol: κ

SI-enhet:

"Susceptibiliteten er for de fleste stoffer i absoluttverdi mellom 10−3 og 10−8."

Hentet 27.01.19 fra https://snl.no/magnetisme

Magnetisk flukstetthet

Symbol: B

SI-enhet: tesla (T) også definert som Wb/m² (weber per. kvadratmeter).

Også kalt magnetisk induksjon.

B = μ0 (H + M)

M = Magnetisering / Magnetisasjon

Magnetisk feltstyrke

Symbol: H

SI-enhet: A/m (ampere/meter)

Sammenheng mellom magnetisk feltstyrke (H) og magnetisk flukstetthet (B): H = B/µ

Magnetisk fluks

Symbol:

SI-enhet: Wb (weber) også definert som V · s

Magnetisk felt

Symbol:

SI-enhet:

Magnetfelt også kalt magnetisk kraftfelt.

Grunnleggende fysikk

Lengde / strekning

Symbol: l (lengde - eng. length)

SI-enhet: m (meter)

Tid

Symbol: t (tid - eng. time)

SI-enhet: s (sekunder)

Areal

Symbol: A (areal - eng. area)

SI-enhet: (kvadratmeter) også definert som m · m.

Definerer størrelsen på overflaten til et firkantet objekt med lengde og bredde.

Volum

Symbol: V (volum - eng. volume)

SI-enhet: m3 (kubikkmeter) også definert som m · m · m.

Definerer volumet til et objekt med lengde, bredde og høyde. Mer sammensatte formler gjelder for kjegler, prismer osv.

høyde / nivå

Symbol: h (høyde/væskehøyde - eng. height/level)

SI-enhet: m (meter)

Definerer f.eks. vannstand eller høyden på en væskesøyle.

Trykk

Symbol: p (trykk - eng. pressure)

SI-enhet: Pa (pascal) også definert som N/m² (newton per. kvadratmeter).


Kraft

Symbol: F (kraft - eng. force)

SI-enhet: N (newton)

Kraftmoment

Symbol: F (kraft - eng. force)

SI-enhet: Nm (newton per. meter)

Akselerasjon

Symbol: a (akselerasjon - eng. acceleration)

SI-enhet: m/s2

Gravitasjonskraften blir også definert her ved 9,81 m/s2.

Energi, arbeid, varme

Symbol: W

SI-enhet: J (joule) også definert som N·m.

Definert som kraften som blir utført over en strekning.

Effekt

Symbol: P (effekt - eng. power)

SI-enhet: W (watt) også definert som J/s (joule per. sekund).

Vi skiller mellom tilført-, aktiv- og reaktiv effekt. Se under.

Tilført effekt

Symbol: P1

SI-enhet: W (watt)

Den effekten som blir tilført f.eks en motor før tap. Forholdet mellom tilført- og aktiv effekt definerer virkningsgraden.

Aktiv effekt

Symbol: P2

SI-enhet: W (watt)

Leses av på motorskiltet. Er den angitte merkeeffekten for en motor dvs. den effekten vi kan ta ut fra akslingen på motoren.

Forholdet mellom tilført- og aktiv effekt definerer virkningsgraden.

Tilsynelatende effekt

Symbol: S

SI-enhet: VA (volt ampère)

Effekten som skulle ha blitt utviklet i en krets dersom ikke faseforskyvningen hadde vært til stede. Altså den effekten som blir utviklet når strøm og spenning ligger i fase.

I praksis blir den tilsynelatende effekten benyttet for å angi merkeeffekten for spenningskilder og omformere (eks. trafo).

Reaktiv effekt

Symbol: Q (henvisning: Effekttrekanten og reaktans)

SI-enhet: VAr (volt ampère reaktiv)

Reaktiv effekt (Q) kan vi ikke utnytte til aktivt arbeid i en krets. Reaktiv effekt belaster nettet inklusive ledninger og apparater fordi den tar en viss strøm. I den totale strømmen som en induktiv belastning trekker, er også den reaktive effekten tatt med fordi induktive belastninger krever reaktiv effekt for magnetiseringen.

Tapet som oppstår i f.eks en asynkronmotor som følge av faseforskyvning grunnet induktiv last (spole som induseres/magnetiseres).

Effektfaktor

Symbol: cos φ (cosinus phi)

SI-enhet: Vinkelgrad

Den faktoren som ved multiplikasjon med U og I gir størrelsen på den aktive effekten. Definerer hvor mye faseforskyvning mellom U (spenningen) og I (strømmen). I induktive kretser ligger U foran I.

Virkningsgrad

Symbol: ɳ

SI-enhet: Forholdstall, ingen enhet.

Forholdstallet definerer tapet mellom tilsynelatende- og aktiv effekt som følge av tap ved indusering av magnetfelt i f.eks. en asynkronmotor. Tapet kan også komme av friksjon.

Termodynamikk

Termodynamisk temperatur

Symbol: T

SI-enhet: K (kelvin)

Det er i utgangspunktet kelvin som brukes som måleenhet i utregninger i termodynamikken. Forskriftene sier at utregninger også kan uttrykkes i °C (grader Celsius) som vi her i Norge gjerne bruker som måleenhet på f.eks. utetemperaturen.

Tidskonstant

Symbol: τ (tau)

SI-enhet: s (sekunder)

1 - e-1 = 0,6321205588 = 63.2 %

Hvor raskt et instrument eller prosessen reagerer på en endring i inngangssignalet. Kan defineres ved sprang-/svar respons.

Lasttyper

OhmsK last

Resistiv last. Se resistans.

Eksempler på resistiv last kan være motstand og varmeovn bygd opp av varmeelementer (motstandstråder).

Induktiv last

Se induktans.

Eksempler på induktiv last kan være asynkronmotorer, spoler og lysarmaturer.

Kapasitiv last

Se kapasitans.

Eksempler på kapasitiv last kan være; kondensatorer, elektroniske forkoblinger, parallellkompenserte lysrør, kompaktlysrør og energisparepærer.

Lys

Lysfluks, lysstrøm

Symbol:

SI-enhet: lm (lumen)

Illuminans

Symbol:

SI-enhet: lx (lux) også definert som lm/m².

Kilder og Linker

Forskrift om målenheter og måling. Hentet 27. januar 2019 fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-20-1723

Store norske leksikon. Hentet 15. oktober 2019 fra https://snl.no/

Holtebekk, Trygve & Kjekshus, Arne. (2019, 9. oktober). magnetisme. I Store norske leksikon. Hentet 15. oktober 2019 fra https://snl.no/magnetisme

Sandstad, Jakob. (2018, 24. september). dielektrikum. I Store norske leksikon. Hentet 15. oktober 2019 fra https://snl.no/dielektrikum

Hofstad, Knut. (2019, 25. oktober). massetetthet. I Store norske leksikon. Hentet 25. november 2019 fra https://snl.no/massetetthet

Hofstad, Knut. (2018, 20. februar). konduktans. I Store norske leksikon. Hentet 15. oktober 2019 fra https://snl.no/konduktans

Admittans. (2019, 15. mars). I Store norske leksikon. Hentet 15. oktober 2019 fra https://snl.no/admittans

Engelsk ordliste: https://www.jsc.no/nb/ressurser/ordliste

Historiske personligheter